Điều khoản sử dụng

Thông tin chung

Trang web này cho phép nhà xuất bản rút ngắn bất kỳ URL nào và kiếm thu nhập bằng cách chia sẻ URL được rút ngắn. Quảng cáo được hiển thị cho người xem trên đường đến URL đích của họ. Bằng cách sử dụng dịch vụ của Trang web, bạn đồng ý rằng Trang web bao gồm các quảng cáo trên các URL được rút gọn, đây là yêu cầu cho Trang web hoạt động.

Sử dụng

Bằng cách sử dụng dịch vụ của Trang web, bạn đồng ý không:

Câu hỏi

Mọi thắc mắc về Điều khoản của chúng tôi phải được gửi đến [email protected].